Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ABC-krigføring (eng. Atomic, Biological and Chemical Warfare) fellesbetegnelse for krigføring med kjernefysiske, biologiske og kjemiske våpen. Norge har egne rutiner for varsling, evakuering og beskyttelse av sivilbefolkningen under slike angrep. Se ABC-skole; ABC-våpen; CBRN; Kjemiske våpen; Kjemisk krigføring
ABC-skole Forsvarets ABC-vern skole (FABCS) på Sessvollmoen gir utdanning i vern mot ABC-våpen. Se ABC-krigføring; ABC-våpen
ABC-våpen (eng. Atomic, Biological and Chemical weapons) fellesbetegnelse for tre kategorier masseødeleggelsesvåpen; atomvåpen, biologiske og kjemiske våpen. Det er vedtatt flere avtaler og konvensjoner som regulerer framstilling, lagring, salg og bruk av slike. Se CBRN; CTBT; masseødeleggelsesvåpen; SALT I; SALT II; SORT ; Kjemiske våpen; Biologiske våpen; Kjernefysiske våpen
ABM (eng. Anti-Ballistic Missile) rakettsystem til forsvar mot ballistiske rakettvåpen. Rakettsystemet inneholder ikke eksplosiver ettersom kollisjonen er nok for å ødelegge målet. Se ABM-avtalen; ballistisk missil; rakettforsvarssystemer
ABM-avtalen (eng. Anti-Ballistic Missiles Treaty) begrensning av anti-rakettsystemer mot strategiske missiler. Avtale mellom USA og Sovjetunionen som ble undertegnet i 1972. Hensikten var å sikre kjernefysisk avskrekking ved at ingen skulle kunne beskytte seg mot motpartens gjengjeldelse. På denne måten kunne partene hindre et ukontrollert kappløp med utplassering av offensive våpensystemer. Avtalen forbød utplassering av …

ABM-avtalen Les mer »

absolutt flertall en variant av kvalifisert flertall der en forutsetter at et flertall av alle de stemmeberettigede i en sak avgir sammenfallende stemmer ved en avstemning. Krav om absolutt flertall brukes i flere land i forbindelse med oppnevning av regjering eller mistillit. I Sverige og Portugal må et absolutt flertall stemme mot et forslag til ny regjering …

absolutt flertall Les mer »