Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
alawitt en religiøs islamsk retning, av sjiamuslimsk opprinnelse. Mange av de religiøse ritene holdes hemmelig for uinnvidde, men alawittene selv anser seg som muslimer. Dette er imidlertid omstridt, siden religionen også inkluderer troen på reinkarnasjon, og feiringen av enkelte kristne høytider, som for eksempel Jesu fødsel og palmesøndag. Trosretningen utøves særlig i Syria, der ca …

alawitt Les mer »

allianse Overenskomst mellom to eller flere selvstendige stater. En allianse kan omhandle felles formål i politikk eller handel, men refereres ofte til stater som har inngått avtale om å bistå hverandre i tilfelle krig, enten til forsvar (defensiv allianse) eller til angrep (offensiv allianse). Se NATO
alliansefri (eng. non-aligned) betegnelse på en særskilt type utenrikspolitikk, med to ulike betydninger: Ikke-alliert stat, fører nøytralitetspolitikk, det vil si en politikk som avstår fra allianser og andre nære samarbeidsordninger, med sikte på folkerettslig nøytralitet i tilfelle krig i deres nærområde, f.eks. Sverige under det meste av det 20. århundret; Stat som er medlem av …

alliansefri Les mer »

alliansefrie stater, Organisasjonen av (eng. Non-Aligned Movement, fork. NAM) en løs internasjonal sammenslutning av stater som ikke er tilsluttet noen mellomstatlig forsvarsallianse. Forløperne for bevegelsen var Bandung-konferansen av alliansefrie utviklingsland (1955) og de afrikansk-asiatiske solidaritetskonferansene 1957–58 og 1963. Sammenslutningen har 120 medlemsland, hvorav Hviterussland er det eneste i Europa. Bevegelsens generalsekretær er fra 2019 Ilham …

alliansefrie stater, Organisasjonen av Les mer »

allierte forsterkninger, avtale om (eng. Collocated Operating Bases, fork. COB) avtale om forhåndsklargjorte flystasjoner. Bilateral avtale mellom USA og Norge fra 1981 om forhåndslagring av amerikansk militærutstyr. Avtalen ble revidert i 2005. Amerikansk materiell lagres fortsatt i Norge, men i mindre omfang enn tidligere. USA har tatt omkostningene med lagrene og vedlikeholdt materiellet, men det …

allierte forsterkninger, avtale om Les mer »

alminnelig/simpelt flertall avgjørelser fattes av flertallet, uansett hvor lite dette er. I motsetning til avgjørelser som krever kvalifisert flertall eller konsensus. Se absolutt flertall; konsensus; kvalifisert flertall
ambassade et lands offisielle, permanente representasjon i et annet land. Ledet av en ambassadør, som er høyeste tittel innen diplomatiet og blir regnet som personlig representant for statsoverhodet i det land som har sendt henne/ham. Lokalene ambassaden holder til i har visse privilegier. De er såkalte ekstraterritoriale områder. Det vil si at selv om de …

ambassade Les mer »

amfibisk krigføring innebærer angrep på et landbasert mål med militære styrker fra skip. Krever landgangsfartøyer eller helikoptre for å transportere soldater til land fra skipene som har brakt dem til området. Et amfibisk angrep er en komplisert militær operasjon, fordi den krever koordinering av ild fra skip og luftfartøyer, mens bakkestyrkene ilandsettes på en kystlinje …

amfibisk krigføring Les mer »

amnesti generell eller spesiell benådning som gir fritak fra tiltale eller straff for en gitt handling, for eksempel for krigsfanger, samvittighetsfanger eller politisk opposisjonelle. Det eksisterer ingen universelle regler for under hvilke vilkår eller av hvem amnesti kan innrømmes, det kan være et lands overhode, dets utøvende makt eller dets lovgivende mat.
Amnesty International verdensomspennende menneskerettighetsorganisasjon stiftet i 1961, politisk og religiøst uavhengig. Har 3,2 millioner medlemmer og støttespillere i mer enn 150 land. Arbeider for menings-, tros- og ytringsfrihet. Utgir hvert år rapporter om forholdene i land, og arbeider aktivt for frigivelse av blant annet politiske fanger. Hovedsete i London med flere underkontor i blant annet …

Amnesty International Les mer »