Landsrådet for Heimevernet

etablert før selve Heimevernet i 1945, for å samle motstandsbevegelsen etter krigen og skape både lokal og nasjonal forankring. Oppnevnes av Forsvarsdepartementet på vegne av Regjeringen for fire år av gangen. Av de 24 representanter er 11 oppnevnt etter rådgivende valg av HV-personellet i hvert av HV-distriktene. De øvrige medlemmene representerer landsomfattende organisasjoner. Til å forestå den daglige drift og administrasjon av Landsrådet, og som faglig ansvarlig for distriktsråd, områdeutvalg og kommunale HV-nemder er det tilsatt en generalsekretær som er plassert i Heimevernsstaben. Generalsekretæren er direkte underlagt Sjef Heimevernet. Generalsekretæren er også Sjef Heimevernets rådgiver i spørsmål vedrørende HV-loven.

Webadresse: www.forsvaret.no/hv/om/raad/lr

Se forsvaret; Heimevernet

Print Friendly, PDF & Email