krig

en følge av en krigserklæring, eller en faktisk organisert bruk av våpenmakt mellom to eller flere stater. Rettsregler i krig finner man i Haag-konvensjonen av 18. oktober 1909 og Genèvekonvensjonen av 12. august 1949. Angrepskrig er ikke tillatt. I utgangspunktet kan partene skade hverandre på enhver måte de finner hensiktsmessig og effektivt, dette inkluderer også tiltak som skader sivilbefolkningen, eksempelvis stans i forsyninger. Likevel finnes det grenser for tiltakene, særlig i Genèvekonvensjonene og Landkrigsreglementet, som er regulert i Haagkonvensjonen av 18. oktober 1907. Det er ingen særskilte regler for sjøkrig, men antatt at de samme reglene som for landkrig gjelder. Bakteriologisk og kjemisk krigføring anses som forbudt etter alminnelige folkerettsregler.

Se borgerkrig; Genèvekonvensjonene; Haagkonvensjonene; appendiks IV – Kapittel 7 i FN-pakten

Print Friendly, PDF & Email