konservativisme

politisk ideologi som tar utgangspunkt i å bevare, med stor respekt for tradisjon. Ideologien ser på klasseskiller og økonomisk ulikhet som en nødvendighet i samfunnet. Samfunnet skal bygges videre på nedarvede verdier. Reformer skal innføres gradvis, slik at man ikke mister nedarvet visdom og tradisjon. Konservativismen kan spores tilbake til opplysningstiden på 1700-tallet og filosofer som David Hume og Montesquieu. Konservativismen forfekter en sterk stat, men som likevel har begrenset makt. Det skal være en rettstat, som i hovedsak skal sikre individets rettigheter. Staten skal ikke pådra seg oppgaver private aktører kan løse like godt.

Se ideologi

Print Friendly, PDF & Email