internasjonale straffedomstolen, Den

Foto: wikimedia

(eng. International Criminal Court, fork. ICC) er en permanent internasjonal domstol opprettet i 2002 for å straffeforfølge og dømme enkeltindivider for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. ICC har sete i Haag i Nederland og består av atten internasjonale dommere. Domstolen kan kun straffeforfølge forbrytelser skjedd etter den 1. juli 2002, datoen da stiftelsestraktaten (Romavedtektene) ble gjort gjeldende. ICC sitt mandat baserer seg på komplementaritetsprinsippet, som vil si at domstolen respekterer statenes suverenitet og rett til selv å straffeforfølge innbyggere. Domstolen griper derfor bare inn på det tidspunkt nasjonalstaten selv ikke har vilje eller evne til å straffeforfølge krigsforbrytere. Gjeldende mandat baserer seg på en moderne folkerett kalt universell jurisdiksjon, som fastslår at det internasjonale samfunn har rett og plikt til å straffe ved enkelte forbrytelser. Domstolen kan selv ta initiativ til etterforskning uten vedtak i FNs sikkerhetsråd, men Sikkerhetsrådet har kontrollmyndighet. Ved siden av å dømme krigsforbrytere kan også domstolen gi erstatning til ofre.

Medlemmer: 123 stater, inkludert Norge.

Se domstoler, internasjonale; krigsforbrytertribunal for det tidligere Jugoslavia

Print Friendly, PDF & Email