internasjonale organisasjoner

organisasjon med flere stater som medlemmer. Folkerettslig etableres internasjonale organisasjoner ved en traktat som gir organisasjonen rettslig grunnlag og anerkjennelse, samt regulerer dens formål, virkefelt og oppbygging. Traktatfestelsen gir den internasjonale organisasjonen mulighet til å opptre som en part i internasjonale relasjoner og de skiller seg dermed fra uformelle grupperinger av land, som G8. Internasjonale organisasjoner varierer med tanke på formål, medlemskap, beslutningsregler og nedslagsfelt.

Se EU; FN; mellomstatlig; NATO; OSSE; overnasjonale organisasjoner

Print Friendly, PDF & Email