innvandrer

person som flytter til et annet land med sikte på å bosette seg der. Det skilles i dag mellom innvandrere som er født i utlandet og selv har innvandret til for eksempel Norge (førstegenerasjonsinnvandrere) og norskfødte med to innvandrerforeldre (andregenerasjonsinnvandrere). Både flyktninger, asylsøkere og andre migranter er å regne som innvandrere dersom de flytter inn i landet.

Se asyl; flyktning

Print Friendly, PDF & Email