Forsvarssjefen

er ansvarlig for at det militære forsvaret av landet er planlagt og forberedt i samarbeid med allierte myndigheter. Forsvarssjefen har ansvar for den operative/utøvende styringen av Forsvaret og den løpende virksomheten. Han skal lede og koordinere hele Forsvarets arbeid, og skal utarbeide forslag til budsjett innenfor sitt ansvarsområde. Han skal dessuten føre kontroll med at tildelte midler blir effektivt utnyttet, avgi årlig regnskap og en vurdering av Forsvarets virksomhet og utvikling av operativ evne (årsrapport). I tillegg er Forsvarssjefen Norges representant i NATOs militærkomité. Som øverste fagmilitære rådgiver i Forsvarsdepartementet skal Forsvarssjefen fremme uavhengige fagmilitære råd og militærfaglige utredninger. Forsvarssjefen ivaretar sine strategiske funksjoner i Forsvarsdepartementet. Departementet skal utøve sin overordnede styring av Forsvarets militære organisasjon gjennom forsvarssjefen. Forsvarssjefens støtteapparat ligger i Forsvarsstaben (FST), som er direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Når forsvarssjefen er forhindret fra å utøve sine embetsplikter fungerer sjefen for Forsvarsstaben som forsvarssjef.

Stillingen som forsvarssjef ble opprettet under krigen i 1940. Forsvarssjefen har graden general eller admiral. Forsvarssjef (fra den 19. november 2013) er admiral Haakon Bruun-Hanssen.

Se forsvaret; Forsvarsstaben

Print Friendly, PDF & Email