forsvarspolitiske mål

Forsvarets bidrag for å oppnå de overordnede sikkerhetspolitiske målene vil være avhengig av Forsvarets evne til å ivareta de forsvarspolitiske målene. Forsvaret må være i stand til å:

  • alene og sammen med allierte sikre norsk suverenitet, norske rettigheter og interesser, samt bevare norsk handlefrihet mot militært og annet press.
  • sammen med allierte, gjennom deltakelse i flernasjonale fredsoperasjoner og internasjonalt forsvarssamarbeid bidra til fred, stabilitet, håndhevelse av internasjonal rett og respekt for menneskerettighetene, samt forebygge bruk av makt fra stater og ikke-statlige aktører mot Norge og NATO.
  • sammen med allierte bidra til kollektivt forsvar av Norge og andre allierte i forhold til våre allianseforpliktelser, og til å møte ulike typer anslag og angrep med tvangsmakt for å sikre norsk og kollektiv sikkerhet.
  • bidra til å ivareta norsk samfunnssikkerhet, redde liv og begrense konsekvenser av ulykker, katastrofer, anslag og angrep fra statlige og ikke-statlige aktører.

Se forsvaret; Forsvarskonsept

Print Friendly, PDF & Email