forfatning

de grunnleggende rettsregler i en stat, særlig de regler som gjelder forholdet statsmaktene imellom og mellom statsmaktene og borgerne. Forfatningen kan bestå av skrevne eller uskrevne regler, eller av begge. I mange stater er forfatningen eller viktige deler av den nedfelt i en konstitusjon eller grunnlov. Den norske forfatningen består dels av Grunnloven av 17. mai 1814 og dels av konstitusjonell sedvanerett.

Se forfatningsdomstol; grunnlov; konstitusjonalisme

 

Print Friendly, PDF & Email