folkemord

definert i en egen FN-konvensjon av 9. desember 1948. Folkemord er definert som «en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan: å drepe medlemmer av gruppen; å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen; bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis; å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen; med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe.» Overgriper beskyttes ikke av at handlingen ble utført på grunnlag av militære ordre. Reglene står over nasjonale lover og forordninger. En rekke folkemord har funnet sted siden Den andre verdenskrig, blant annet i Rwanda, Kambodsja og i det tidligere Jugoslavia.


Se etnisk rensing; etniske grupper; Holocaust

Print Friendly, PDF & Email