FNs sikkerhetsråd

(United Nations Security Council, fork. UNSC) består av femten land, fem faste og ti som velges for to år av gangen. De fem faste medlemmene er USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina; alle med vetorett. Sikkerhetsrådet er FNs permanente maktorgan med hovedansvar for mellomfolkelig fred og sikkerhet. Rådet jobber kontinuerlig, og dets vedtak skal være bindende for medlemsstatene. FN-charteret forplikter statene til å avgjøre sine uenigheter med fredelige midler samt å avstå fra trusler og bruk av makt mot andre stater. Konflikt medlemsstater imellom kan bringes inn for sikkerhetsrådet.


Se appendiks III – FNs organisasjon; FN; konflikt; veto

Print Friendly, PDF & Email