Europeiske menneskerettighetsdomstol, Den

Foto: Wikimedia

(eng. European Court of Human Rights, fork. ECHR) etablert 1959. Tilholdssted er Strasbourg i Frankrike. Behandler saker som angår Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) av den 4. november 1950. Har flere tilleggsprotokoller. EMK er basert på Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Enhver kontraherende stat eller individ kan appellere direkte til domstolen i Strasbourg vedrørende en kontraherende stats brudd på EMK. Domstolen består av tilsvarende antall dommere som der er kontraherende stater. Disse er valgt av Europarådets parlamentariske forsamling for en periode på seks år. Dommerne opptrer uavhengig og representerer ikke sine respektive stater. Økningen i antall saker førte til en reform i konvensjonssystemet, og den 1. november 1998 trådte den nye europeiske menneskerettighetsdomstolen i kraft. Norske saker som har vært brakt for domstolen har blant annet omhandlet ytringsfrihet og organisasjonsfrihet.

Webadresse: www.echr.coe.int

Se domstoler, internasjonale; europeiske menneskerettighetskommisjonen, Den; europeiske menneskerettighetskonvensjon, Den; Haagdomstolen; appendiks XIV – verdenserklæringen om menneskerettigheter

Print Friendly, PDF & Email