EU

Foto: Wikimedia

(eng. European Union) Den europeiske union er en regional organisasjon med grad av overnasjonalitet på forskjellige områder, særlig økonomi og handel. Bygger på traktat undertegnet den 7. februar 1992 i Maastricht, og trådt i kraft den 1. november 1993. Hovedsete i Brussel (Europa-kommisjonen og Rådet) og Strasbourg (Europa-parlamentet). EU er en videreutvikling av Det europeiske felleskap (EF). Samarbeidet startet med Det europeiske kull- og stålfellesskapet (1951), Det europeiske økonomiske felleskap (1957) og EURATOM (1957). Fra slutten av 1960-årene ble disse gitt fellesbetegnelsen EF (eng. EC). Maastricht-traktaten av 1992 markerte overgangen til Den europeiske union (EU). Med Lisboa-traktaten, som trådte i kraft den 1. desember 2009, falt den tidligere søylestrukturen basert på graden av overnasjonalitet/mellomstatlighet innen de ulike politikkområdene bort. Innen den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken finnes det likevel egne beslutningsprosedyrer basert på enstemmighet. Det er også visse begrensninger innen politi- og strafferettsamarbeid. Europakommisjonen er EUs utøvende myndighet. Kommisjonærene utnevnes av medlemslandene, etter en forhåndsgodkjenning fra Europaparlamentet. Kommisjonens medlemmer skal imidlertid ikke representere sine respektive land, men unionen som helhet. Fra 2014 ble det innført en rotasjonsordning og antallet kommisjonærer ble redusert fra 28 til femten. Kommisjonens formann (2014–) er Jean-Claude Juncker. Det europeiske råd er den øverste beslutningsinstans, og består av de respektive lands stats- og regjeringssjefer, i tillegg til formannen i Europakommisjonen. I henhold til Lisboa-traktaten vil møtene i Det europeiske råd ledes av en president valgt for to og et halvt år av gangen, per 2020 Charles Michel. Formannskapet veksler mellom medlemslandene to ganger i året. Den europeiske unions råd (også kalt Rådet eller Ministerrådet) består av medlemslandenes ministre, og sammensettes etter hvilke saker som står på dagsordenen. For eksempel vil Rådet bestå av alle landenes finansministre når økonomi står på agendaen, eller alle fiskeriministrene når fiskeri skal drøftes. Ministrene skal representere landet de kommer fra og dets interesser på det aktuelle saksområdet. Rådet er, sammen med Europaparlamentet, lovgivende myndighet. Europaparlamentet (EP) har en rådgivende og kontrollerende funksjon, og kan blant annet uttrykke mistillit til Kommisjonen ved 2/3 flertall. Videre utarbeider EP sammen med Rådet lovgivning og budsjett gjennom medbestemmelsesprosessen. EP består i dag av 751 direkte valgte representanter som sitter i fem år. Representantene er organisert i en rekke tverrpolitiske grupperinger som gjenspeiler de politiske hovedstrømningene i medlemslandene. EU mottok Nobels fredspris i 2012.

Medlemmer (28): Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia (i utmeldelsesprosess, formelt fortsatt medlem per februar 2019), Sverige, Tyskland, Østerrike, Den tsjekkiske republikk, Estland, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovenia, Slovakia, Ungarn. Som offisielle kandidater finner vi p.t. Albania, Republikken Makedonia, Montenegro, Serbia og Tyrkia. I tillegg er Bosnia-Hercegovina og Kosovo potensielle kandidatland.

Webadresse: www.europa.eu

Se Brexit; EF; EKSF; EØS-avtalen; overnasjonale organisasjoner; appendiks X – EUs organisasjon; appendiks XI – EUs sivile og militære operasjoner; appendiks XVII – Europa

Print Friendly, PDF & Email