EØS-avtalen

(Avtalen for Det europeiske økonomiske samarbeid) avtale mellom EF (nå EU) og EFTA-medlemslandene Island, Liechtenstein og Norge om samhandel og andre økonomiske forhold. Ble ferdigforhandlet i 1992 og trådte i kraft den 1. januar 1994. Har i dag 31 medlemsland, 28 fra EU og tre fra EFTA. Etablerer et felles marked med fri flyt av de «fire frihetene» varer, tjenester, kapital og personer. Avtalen omfatter også samarbeid om miljø, forskning, kultur og sosiale spørsmål. I tillegg innebærer avtalen en opprettelse av samarbeidsorganer og institusjoner mellom EU og EFTA, som skal overvåke og håndheve regelverket for EØS-avtalen. I forbindelse med denne kontrollen er Norge forpliktet til å tolke regler i samsvar med rettspraksis fra EU-domstolen i den grad reglene er likeartede. EØS-komitéen er det utøvende organet, og består av representanter fra avtalepartene, Europakommisjonen og EFTA (med deres embetsmenn). Komiteen kommer med en årlig melding. EØS-rådet er det øverste politiske organ, og her møter representanter for EFTA, gjerne på ministerplan.

Se EU; europeiske frihandelsforbund, Det

Print Friendly, PDF & Email