diplomatisk immunitet

(eksterritorialrett) betyr at et individ har rett til uavhengighet av lover i det landet man oppholder seg i. Diplomatisk immunitet er unntaket fra regelen om at en stat har jurisdiksjonkompetanse over alle som oppholder seg i landet. Dette fører til at personer som nyter diplomatisk immunitet ikke kan stilles til ansvar for lovbrudd i staten de oppholder seg i, men er underlagt hjemlandets lov. Personene er også fritatt for å betale personlige skatter og avgifter.

Personer som nyter diplomatisk immunitet er først og fremst i) statsoverhoder som midlertidig oppholder seg i et annet land en hjemlandet, ii) et fremmed stats diplomatiske representasjon, iii) militære avdelinger som oppholder seg i et annet land og iv) tjenestemenn og delegater fra FN og andre internasjonale organisasjoner.

se diplomat; diplomati

Print Friendly, PDF & Email