CIVPOL

(Civilian Police) betegnelsen på en multinasjonal politistyrke, vanligvis med uniformert, ubevæpnet og sivilt arbeidende politi uten utøvende politimyndighet. CIVPOL inngår som oftest som en av flere multinasjonale komponenter i en internasjonal fredsoperasjon sammensatt av militære og sivile komponenter, slik som internasjonale fredsoperasjoner i regi av FN, regionale organisasjoner (OSSE, EU) eller som bilaterale prosjekter.

Print Friendly, PDF & Email