Internasjonale operasjoner i Midtøsten

Siden FNs første fredsbevarende operasjon i 1948 har det blitt iverksatt en rekke internasjonale operasjoner i Midtøsten – en region preget av konflikt og urolighet.

Av Malin Nærum Aadalen

Ettersom Midtøsten-regionen i lang tid har vært preget av konflikt og urolighet har det blitt iverksatt en rekke internasjonale operasjoner for å hindre eskalering av konflikt samt forsvare og ivareta sivilsamfunnet. Nedenfor følger en oversikt over alle internasjonale operasjoner som har blitt utført i Midtøsten sortert etter land.

Egypt

FN-soldat som tjenestegjorde i Danor-bataljonen i Gaza-området under UNEF I-operasjonen. Foto: Nils Egelien/ Forsvarets Mediearkiv.

1956–1967 First United Nations Emergency Force (UNEF I)
UNEF I var en fredsbevarende FN-styrke som ble etablert etter Suezkrisen av FNs generalforsamling ved resolusjon 1001 (ES-I). FN-styrken skulle bistå ved å påse at fiendtligheten mellom de motstridende partene opphørte samt overvåke tilbaketrekningen av soldater fra Frankrike, Israel og Storbritannia. Etter tilbaketrekningen skulle UNEF I fungere som en buffer mellom de egyptiske og de israelske styrkene. I løpet av 22 kontingenter tjenestegjorde det i gjennomsnitt 500 norske soldater per kontingent, altså omlag 11 000 mann til sammen. Norge bidro også med soldater og personell til et feltsykehus i byen Rafah sør på Gazastripen.

1973–1979   Second United Nations Emergency Force (UNEF II)
I kjølvannet av Oktoberkrigen (ofte omtalt som Yom Kippur-krigen) ble UNEF II etablert for å overvåke våpenhvilen mellom Egypt og Israel. I likhet med UNEF I var UNEF II en fredsbevarende FN-styrke etablert av FNs generalforsamling. UNEF II ble etablert i samsvar med UNSCR resolusjon 340. FN-styrken skulle også overvåke omdisponeringen av egyptiske og israelske styrker som følge av avtalen om tilbaketrekning inngått mellom Egypt og Israel 18. januar 1973. Dette innebar også at FN-styrken skulle kontrollere buffersonene som ble etablert i denne avtalen.

1982- Multinational Force and Observers (MFO)
Som resultat av Camp David-avtalen av 1979 mellom Egypt og Israel, skal Multinational Force and Observers (MFO) observere, rapportere og bekrefte at denne overholdes. MFO er utplassert med flere små stasjoner langs den om lag 190 kilometer lange grensen. Hovedutfordringene er blant annet menneskesmugling fra Sudan, Eritrea og Etiopia via mellommenn i Sinai og inn i Israel, radikale terrorgrupper som benytter seg av sikkerhetsvakuumet i Sinai, og våpensmugling inn i Sinai etter al-Gadaffis fall i Libya. Norge har bidratt med 108 personer til MFO siden operasjonen ble opprettet, fordelt på 2-4 offiserer per år.

Irak

1988–1991 United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG)
United Nations Iran-Iraq Military Observer Group var en militær observasjonsstyrke etablert av FNs sikkerhetsråd ved resolusjon 619 den 9. august 1988. Styrken ble etablert for å bekrefte og overvåke våpenhvilen og tilbaketrekningen av alle styrker til de internasjonalt anerkjente grensene mellom Iran og Irak. Tilbaketrekningen av UNIIMOG-styrkene i februar 1991 markerte offisielt slutten på den åtte år lange Iran-Irak-krigen som startet i 1980. Norge bidro med observatører fra starten av operasjonen, og var på plass i både Baghdad og Tehran. Til sammen har Norge bidratt med et personell på 30 personer.

2003-2009 Multi-National Force Iraq (MNF-I)
Multi-National Force Iraq var en USA-ledet flernasjonal militær koalisjonsstyrke og en direkte videreføring av Combined Joint Task Force 7. Gjennom resolusjon 511, med henvisning til FN-paktens artikkel VII, autoriserte FNs sikkerhetsråd en flernasjonal styrke for å bidra til å sikkerhet og stabilitet i Irak. Dette skulle bidra til en politisk, økonomisk og sosial gjenoppbygging av landet. Den flernasjonale styrkens mandat ble årlig forlenget, etter anmodning fra Iraks regjering, til det utløp i 2009. Norge deltok ikke under invasjonen av Irak, men deltok i den etterfølgende oppbyggingsperioden og bidro i den britiske divisjonen sør i Irak og i den polskledede divisjonen i det sentrale Sør-Irak. De norske styrkene forlot Irak i 2005 og da hadde totalt 402 nordmenn bidratt til operasjonen.

2004–2011 NATO Training Mission in Iraq (NTM-I)
NATO Training Mission in Iraq ble etablert i 2004 på etterspørsel fra den irakiske regjeringen. Operasjonen ble etablert av FNs sikkerhetsråd ved resolusjon 1546. Formålet med operasjonen var å bistå i utviklingen av den irakiske sikkerhetsstyrkens treningsstrukturer og institusjoner slik at Irak skulle evne å møte nasjonens behov i fremtiden. Operasjonen faller innunder NATOs Nord-Atlanterhavsråd med fokus på dens operative funksjon innen trening, opplæring og veiledning. Operasjonen ble avsluttet i desember 2011. I perioden 2004-2005 bidro Norge med ti stabsoffiserer til NTM-I. Norge bidro også med et treningsopplegg for et titalls irakiske offiserer ved Nato Joint Warfare Center på Jåtta utenfor Stavanger. Norges engasjement i operasjonen ble avsluttet i 2005 før det ble gjenopptatt i 2010 og varte frem til operasjonen ble avsluttet i 2011.

2005–2013 EU Integrated Rule of Law Mission for Iraq (EUJUST LEX)
EU Integrated Rule of Law Mission for Iraq (EUJUST LEX) var en EU-ledet operasjon etablert av Rådet for Den europeiske union ved beslutning 6328/05 og startet i juli 2005. Formålet med operasjonen var å støtte og trene dommere, fengselsbetjenter og andre arbeidere innen justissektoren i Irak for å forbedre rettsstaten og beskyttelsen av menneskerettighetene. Mandatet har blitt utvidet jevnlig, men operasjonen ble til slutt avsluttet den 31. desember 2013.

2014- Operation Inherent Resolve
Operation Inherent Resolve ble opprettet i august 2014 og er en USA-ledet flernasjonal militær operasjon mot Den islamske stat (IS) i Irak og Syria. Som følge IS sin ekspansjon ba Irak om militær støtte fra USA for å bekjempe terrorgruppen. Operasjonen bistår den irakiske regjeringen innenfor fem ulike innsatsområder: å bekjempe ISIL militært, stanse rekruttering av fremmedkrigere, stanse IS sine finansieringskilder, motkjempe gruppens ideologi og stabilisere områdene som frigjøres fra gruppens kontroll.

Mens angrepet på IS i Irak er folkerettslig forankret i en anmodning om internasjonal assistanse fra Iraks regjering, har angrepet på IS i Syria vært ansett for å stride mot folkeretten. I november 2015 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 2249 som oppfordret til økt innsats mot IS, hvilket bidro til å legitimere angrepene også i Syria.
Norge har deltatt i operasjonen siden 2014 der deltakelsen først var avgrenset til humanitær bistand. Deltakelsen har imidlertid utvidet seg til å også inkludere opplæring av irakisk og kurdisk militært personell i Irak, og siden 2015 har Norge deltatt i kampen mot IS fra baser i Irak og Jordan. Totalt har 120 kvinner og menn deltatt i operasjonen.

Israel

1948 – United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)
United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) ble etablert i 1948 og var FNs aller første fredsbevarende operasjon. Israel erklærte sin selvstendighet i 1948 til massive protester fra de omkringliggende arabiske landene. Dette resulterte i at Egypt, Jordan, Libanon og Syria angrep den nylig opprettede staten. UNTSO ble opprettet for å overvåke våpenhvilen som ble fremforhandlet i 1949 mellom Israel og de fire nabolandene.

UNTSO er fremdeles en betydningsfull aktør den dag i dag og er av de arabiske stater ansett som en garantist for at avtalen fra 1949 fremdeles ligger til grunn. Norske observatører kom først med i 1956, men siden da har norske styrker vært tilstede i alle de fem landene hvor UNTSO-styrkene har operert. Norge har hatt tre styrkesjefer i UNTSO: generalløytnant Odd Bull (1963-1970), generalløytnant Martin Vadset (1987-1990) og generalmajor Robert Mood (2009-2011). Fra 2017 er generalmajor Kristin Lund sjef for operasjoner og er dermed den første kvinnelige sjefen for operasjonen. Til sammen 513 norske kvinner og menn har deltatt i UNTSO.

Norske FN-observatører på Golanhøyden mellom Israel og Syria. Foto: Marthe Brendefur/ Forsvarets Mediearkiv.

Jemen

1963–1964 United Nations Yemen Observation Mission
United Nations Yemen Observation Mission (UNYOM) var en militærobservasjonsstyrke som ble etablert i 1963. Operasjonen ble iverksatt og fikk sitt mandat av FNs Sikkerhetsråd gjennom resolusjon 179 for å påse at avtalen mellom Saudi-Arabia og Egypt (da under navnet «Den forente arabiske republikk») om tilbaketrekning fra borgerkrigen i Nord-Jemen ble overholdt. Nord-Jemen ble en del av Egypt i 1958, men trakk seg ut i 1962. Dette resulterte i borgerkrig i landet, der Saudi-Arabia og Egypt deltok og støtter hver sin part i konflikten. UNYOM ble etablert av FN for å unngå at borgerkrigen eskalerte til en internasjonal konflikt. Operasjonen ble avsluttet i 1964 da FN-styrkene trakk både personell og utstyr ut av Jemen. Norge bidro med syv observatører til operasjonen.  

Kuwait


Amerikanske jagerfly bidro til at de irakiske militærstyrkene trakk seg ut av Kuwait under Operation Desert Storm. Foto: Wikimedia Commons.

1991–2003 United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission (UNIKOM)
Som følge av frigjøringen av Kuwait fra Irak i 1991 etablerte FNs sikkerhetsråd en demilitarisert sone langs grensen mellom de to statene. Dette ble vedtatt gjennom resolusjon 687 der det også ble bestemt at sonen skulle overvåkes av en FN-enhet. United Nations Iraq-Kuqait Observation Mission (UNIKOM) ble dermed etablert i April 1991 ved resolusjon 689 og artikkel VII i FN-pakten for å overvåke den demilitariserte sonen, hindre voldshendelser samt rapportere om fiendtligheter. UNIKOMs mandat ble avsluttet den 6. oktober 2003. Norge bidro til UNIKOM med observatører og en sanitetsavdeling på om lag 50 personer. I 1991 bidro Norge også til en sikkerhetsstyrke på 30 personer. Norge avsluttet sitt engasjement i 1993, og da hadde til sammen 144 nordmenn deltatt i operasjonen.

1990-1991 Operation Desert Shield og Operation Desert Storm
Operation Desert Storm ble iverksatt i januar 1991 for å frigjøre Kuwait fra irakisk okkupasjon. Dette var den offensive delen av Gulfkrigen mellom Irak og den USA-ledede koalisjonen. Operasjonen var autorisert av FNs sikkerhetsråd og var etterfølgeren til Operation Desert Shield som dreide seg om styrkeoppbygging forut for krigen. Operation Desert Storm startet den 17. januar 1991 og ble avsluttet den 28. februar 1991 da irakiske styrker hadde trukket seg ut av Kuwait. Norge deltok i Operation Desert Shield med kystvaktfartøyet KV Andenes. Kystvaktfartøyet deltok også videre i Operation Desert Storm. Fra og med 1991 bidro Norge også med et sanitetskompani. Til sammen bidro 354 nordmenn i operasjonen.

Libanon

1958 United Nations Observation Group in Lebanon (UNOGIL)
United Nations Observation Group in Lebanon (UNOGIL) ble etablert av FNs Sikkerhetsråd ved resolusjon 128 (1958) den 11. juni 1958. Dette var en observatørstyrke som skulle sørge for at det ikke ble smuglet våpen eller personell inn til Libanon. Siden opprettelsen av Den forente arabiske republikk i 1958 oppsto det uroligheter i Libanon der pro-vestlige kristne anså republikken som en trussel, mens pro-arabiske muslimer støttet opp om Gamal Abdel Nasser.

Norsk UNIFIL-soldat i Sør-Libanon. Foto: John Isaac/ UN Photo.

Som følge av uroligheten ble UNOGIL, der generalmajor Odd Bull satt i ledergruppen, etablert av FN for å overvåke situasjonen. Overvåkingen ble gjennomført ved patruljering, bruk av observasjonsposter og rekognosering med fly. Operasjonen ble avsluttet i november 1958 da libanesiske myndigheter meldte at de hadde opprettet normale diplomatiske relasjoner til Den forente arabiske republikk. Norge bidro med 55 observatører til operasjonen.

1978– United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)
United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) er en fredsbevarende operasjon etablert av FNs sikkerhetsråd ved resolusjon 425 og 426 den 19. mars 1978. Formålet med operasjonen var å bekrefte israelske styrkers tilbaketrekning fra Sør-Libanon, bistå Libanons myndigheter med å gjenopprette en fungerende lokaladministrasjon i området samt gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet.

Som følge av Libanon-krigen i 2006 valgte FN å styrke UNIFILs mandat og bestemte at i tillegg til det opprinnelige mandatet skulle UNIFIL overvåke opphøret av fiendtligheter, bistå og støtte de libanesiske militærstyrkene samt utvide sin bistand for å bidra til å sikre humanitær tilgang til sivilbefolkningen og de frivillige samt sikre trygg tilbakevending av fordrevne personer. UNIFIL sitt mandat blir fornyet årlig. Tidlig i operasjonen stilte Norge med det største bidraget på rundt 900 soldater. I løpet av 20 år, samt periodene 2006-2008, tjenestegjorde 22 441 norske kvinner og menn i UNIFIL. I perioden 1993-1995 var generalmajor Trond Furuhovde styrkesjef for operasjonen.

Libya

1992 Operation Agile Genie
Operation Agile Genie var en NATO-ledet operasjon etablert den 1. mai 1992 for å overvåke lufttrafikken langs kysten av Libya. Operasjonen var NATOs respons på resolusjon 748 der FNs sikkerhetsråd i mars 1992 hadde innført sanksjoner mot Libya, med fokus på libysk luftfart og militærapparat. Bakgrunnen for operasjonen var spenningen som oppsto mellom Libya og vestlige land da libyske myndigheter nektet å utlevere de mistenkte i den såkalte Lockerbie-saken der det ble utført en terroraksjon mot Pam Am flight 103 i 1988.
Styrken var aktiv frem til den 19. mai 1992 og hadde da flydd 36 oppdrag på til sammen 2336 timer. Norge bidro med personell til AWACS-styrken (flystyrken).

1994 United Nations Aouzou Strip Observer Group (UNASOG)
United Nations Aouzou Strip Observer Group (UNASOG) var en fredsbevarende observasjonsstyrke opprettet ved FNs sikkerhetsråds resolusjon 915 den 4. mai 1994. Som følge av Libyas okkupasjon av Aouzoustripen, den nordlige delen av Tsjad, i 1977 oppstod det konflikt mellom de to statene. Konflikten ble tatt opp i Den internasjonale domstolen som avsa dom i saken og erklærte at området tilhører Tsjad. Dermed ble UNASOG etablert for å overvåke Libyas tilbaketrekning fra Tsjad i samsvar med Den internasjonale domstolens dom. Styrken fullførte sitt mandat juni 1994 da Tsjad og Libya hadde trukket tilbake sine militære styrker.

2011 Operation Odyssey Dawn (OOD)
Operation Odyssey Dawn var en internasjonal militæroperasjon i Libya etablert av FNs Sikkerhetsråd ved resolusjon 1973 i henhold til FN-paktens artikkel VII. Operasjonen ble iverksatt den 19. mars og ble avsluttet den 31. mars 2011. Resolusjonen etablerte en flyforbudssone over Libya samt håndheve embargoen som ble innført mot Libya gjennom resolusjon 1970 som skulle forhindre leveranser av våpen og transport av leiesoldater.

Formålet med den militære intervensjonen var å beskytte sivilbefolkningen under borgerkrigen som oppstod i etterkant av opprøret under Den arabiske våren. Den militære intervensjonen ble dermed utført i henhold til normen om «responsibility to protect» (R2P). Operasjonen ble etterfulgt av Operation Unified Protector. Norge deltok med et personell på 386 personer under operasjonen samt seks F-16 jagerfly.

2011 Operation Unified Protector
Operation Unified Protector var en NATO-ledet militæroperasjon etablert for å håndheve flyforbudssonen over Libya samt beskytte de sivile i borgerkrigen i landet. Operasjonen avløste den FN-initierte operasjonen Operation Odyssey Dawn (OOD) og ble iverksatt den 31. mars 2011 og ble avsluttet den 31. oktober 2011. NATO forankret operasjonen i samme mandat fra FN som OOD, henholdsvis resolusjon 1970 (embargo mot Libya) og 1973 (flyforbudssone og beskyttelse av de sivile). Operasjonen resulterte i at den libyske presidenten Gaddafi ble styrtet. Norge videreførte oppdraget fra Operation Odyssey Dawn og bidro med et personell på 386 personer samt seks F16-jagerfly.

2013 European Union Integrated Border Management Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya)
Som en del av EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk skal EUBAM Libya bistå libyske myndigheter på strategisk og operasjonelt nivå. Det vil si at EUBAM Libya bistår ved å gi opplæring, rådgivning og veiledning innen styrking av grensetjenestene slik at de samsvarer med internasjonale standarder samt veilede libyske myndigheter i utviklingen av såkalt en «integrated border management» (IBM) strategi. EUBAM Libya ble etablert mai 2013 og hovedkvarteret ligger i Libyas hovedstad Tripoli. 

Palestina

2006- EU Coordinating Office for Palestinian Police Support (EUPOL COPPS)
EU Coordinating Office for Palestinian Police Support (EUPOL COPPS) ble etablert den 1. januar 2006. EUPOL COPPS skal bistå palestinske myndigheter i institusjonsbygging for en fremtidig palestinsk stat med fokus på reformer innen sikkerhets- og justissektoren for å styrke strafferettssystemet, forbedre samhandlingen mellom påtalemyndighetene og politi og legge til rette for ekstern bistand til det palestinske sivile politiet. EUPOL COPPS er en av to sivile operasjoner EU drifter i Palestina der den andre er European Union Border Assistance Mission Rafah. I tillegg til EU-statene bidrar også Canada, Norge og Tyrkia i operasjonen.

2005– EU Border Assistance Mission for the Rafah Crossing Point (EUBAM Rafah) (Gaza/Egypt)
European Border Assistance Mission for the Rafah Crossing Point er en EU-ledet operasjon etablert i 2005 for å overvåke grenseovergangen Rafah, Gazastripens eneste internasjonale overgang, mellom Egypt og Gazastripen i Palestina. Israel hadde tidligere stilt seg kritiske til sikkerheten ved grenseovergangen, og EUBAM Rafah skulle derfor bistå som tredjepart for å styrke sikkerheten ved grenseovergangen samt øke tilliten mellom de israelske- og de palestinske myndighetene. EUBAM Rafah er en av to sivile operasjoner EU drifter i Palestina der den andre er EU Coordinating Office for Palestinian Police Support.

Syria

1974– United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF)
Som følge av den spente situasjonen på Golanhøydene mellom Israel og Syria i etterkant av Oktoberkrigen ble United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) iverksatt. UNDOF ble etablert av FNs sikkerhetsråd ved resolusjon 350 den 31. mai 1974. FN-styrkens hovedoppgaver var å opprettholde våpenhvilen mellom Israel og Syria og overvåke tilbaketrekningen av israelske og syriske styrkene. UNDOF får fornyet mandat hver sjette måned for å overvåke situasjonen på Golanhøydene.

Portal ved inngangen til UNDOF sitt hovedkvarter i Camp Faouar i Syria. Foto: Wikimedia Commons.

2012 United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS)
United Nations Supervision Mission in Syria var en militær observasjonsstyrke etablert av FNs sikkerhetsråd ved resolusjon 2043 den 21. april 2012. Styrken ble etablert for å overvåke opphøret av væpnet vold samt overvåke og støtte implementeringen av den såkalte Joint Special Envoy’s six-point plan for å avslutte den pågående konflikten i Syria. Gjennom resolusjon 2059 vedtok FNs sikkerhetsråd at oppdraget skulle forlenges med nye 30 dager frem til den 20. august, men at en ytterligere forlengelse kun ville bli vurdert dersom volden avtok. Volden avtok imidlertid ikke, og UNSMIS’ mandat opphørte den 19. august 2012. Norge bidro med observatører til operasjonen i tillegg til sjefen for operasjonen generalmajor Robert Mood, som ledet operasjonen fra 27. april til 20. juli 2012.

2013-2014 OPCW-UN Joint Mission for Elimination of the Chemical Weapons Programme of the Syrian Arab Republic (OPCW-UN)
OPCW-UN Joint Mission for Elimination of the Chemical Weapons Programme of the Syrian Arab Republic (OPCW-UN)ble etablert den 16. oktober 2013 i henhold til FNs sikkerhetsråds resolusjon 2118 om destruksjon av syriske kjemiske våpen. Resolusjonen påla Syria å destruere sitt eget våpenprogram innen utgangen av juni 2014. Operasjonen ble gjennomført ved hjelp av personell i Syria, sivile lastefartøy som fraktet de kjemiske våpnene ut fra havnen i Latakia og militære fartøy for beskyttelse og eskorte. Norge bidro med å transportere kjemiske våpen fra Syria, og i alt 523 nordmenn deltok i operasjonen.
Operasjonen ble etterfulgt av OPCW Fact-Finding Mission in Syria den 29. april 2014 med formål om å undersøke tilfeller under Den syriske borgerkrigen hvor kjemiske våpen har blitt tatt i bruk.

Publisert: 31. mars 2020
Print Friendly, PDF & Email