Fast kontrollspørsmål om sikkerhetspolitisk samarbeid

FN
 1. Hva het organisasjonen som ble grunnlagt i 1919 og som regnes for å være FNs forløper?

Folkeforbundet. Grunnlagt som en del av Versaillestraktaten. Målet for organisasjonen var å fremme nedrustning, ordne opp i uenigheter mellom medlemslandene og forbedre arbeids- og levevilkår i verden.

 1. Hva er hovedmålet til FN?

Å skape en fredelig verden.

 1. Hvor mange land var med å grunnlegge FN? Og hvor mange medlemsland har organisasjonen i dag?

51 land var med å grunnlegge FN, og i dag har organisasjonen 193 medlemsland.

 1. Hva er jobben til FNs generalsekretær, og hvem er generalsekretær i dag?

FNs generalsekretær er den daglige lederen av FN. Det betyr at han leder Sekretariatet som utgjør FNs administrasjon, som har som oppgave å legge til rette for møter, lage analyser og rapporter, bistå delegasjoner fra medlemslandene slik at de best mulig kan delta i forhandlinger, samt å kalle inn eksperter som kan belyse ulike tema som behandles. Antonio Guterres fra Portugal har vært generalsekretær siden 2017, og vil ha denne stillingen fram til 2022.

 1. Hva er rollen til Generalforsamlingen?

Generalforsamlingen er FNs viktigste arena for debatt. Her møtes alle de 193 medlemslandene i et forum hvor de kan diskutere for eksempel spørsmål knyttet til fred og sikkerhet, menneskerettigheter, eller bærekraftig utvikling.

 1. Hvilke land har fast plass og vetorett i FNs Sikkerhetsråd?

Storbritannia, USA, Frankrike, Kina og Russland. Disse fem landene var seierherrene etter andre verdenskrig, og ble regnet for å være verdens mektigste land da FN ble opprettet.

 1. Hvilke to unntak er det til artikkelen i FN-pakten om at stater ikke har lov til å bruke militærmakt mot andre stater?

Det første unntaket er retten til selvforsvar: dersom du blir angrepet har du lov til å forsvare deg ved bruk av militærmakt. Det andre unntaket er dersom FNs Sikkerhetsråd godkjenner bruk av militærmakt. Dette kan de gjøre dersom den internasjonale freden og sikkerheten er truet, eller dersom det er snakk om omfattende humanitære krenkelser.

 1. Kan du nevne noen av oppgavene til FNs fredsbevarende styrker?

Beskyttelse av territorium, personer og nødhjelp, overvåkning av demobilisering, nedrustning, politiovervåkning av demilitariserte områder, overvåkning og gjennomføring av valg, og bistand til etablering av styresmakter.

 1. Hva het FNs første generalsekretær?

Nordmannen Trygve Lie var FNs første generalsekretær, fra 1946 til 1952. Lie var medlem av Arbeiderpartiet, og hadde blant annet vært justisminister, handels- og forsyningsminister og utenriksminister i Norge før han ble valgt som generalsekretær.

 1. Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for verdenssamfunnet fram mot 2030. Til sammen består denne arbeidsplanen av 17 mål, som tar sikte på å bedre livene til alle mennesker uten å ødelegge framtidig generasjoners mulighet til et tilsvarende godt, eller bedre, liv.

 1. Hva er R2P?

"R2P" er folkerettslig prinsipp vedtatt på FNs verdenstoppmøte i 2005. Hovedprinsippet er statens og det internasjonale samfunnets ansvar for å beskytte sivilbefolkningen mot grove menneskerettighetskrenkelser.

NATO
 1. Hvorfor ble NATO opprettet?

NATO ble opprettet i en periode der sikkerhetssituasjonen i Europa var veldig usikker. Særlig var frykten for Sovjetunionens økende makt i Europa en viktig faktor, sammen med frykten for at Tyskland igjen skulle blir en stor og mektig stat i Europa, og et ønske om å sikre at USA forble en aktiv spiller i Europa.

 1. Hva går Artikkel V (5) i Atlanterhavspakten ut på?

Artikkel V sier at et angrep på et eller flere NATO-medlemmer er et angrep på alle, og at allianselandene dermed vil kunne utøve retten til kollektivt forsvar.

 1. Når og hvor ble NATO grunnlagt, og hvor mange land var med å grunnlegge organisasjonen?

NATO ble opprettet den 4. april 1949, i Washington D.C. 12 land var med å grunnlegge NATO.

 1. Hva er oppgavene til NATO?

NATO er en forsvarsallianse hvis viktigste oppgave er å avskrekke stater utenfor organisasjonen fra å angripe medlemslandene. NATO arbeider også for konfliktløsning med fredelige midler, fremme utvikling av fredelige relasjoner i internasjonal politikk og oppmuntre til økonomisk samarbeid mellom medlemslandene.

 1. Hva er jobben til NATOs generalsekretær, og hvem er generalsekretær i dag?

Generalsekretæren leder driften av NATO, og koordinerer alliansens arbeid.  Generalsekretæren er også øverste leder for de internasjonalt ansatte på hovedkontoret, og leder flere sentrale organer i alliansen. Siden 2014 har nordmannen Jens Stoltenberg vært generalsekretær.

 1. Hva er Det nordatlantiske råd (NAC)?

NAC er NATOs høyeste sivile organ, og består av medlemslandenes faste representanter. Disse møtes ukentlige, og to ganger i året avholdes større møter der medlemslandenes utenriksministre deltar. Rådet har ansvaret for de store avgjørelsene om NATOs planer og fremtidige handlinger.

 1. Hva er Militærkomiteen, og hva er denne komiteens hovedoppgaver?

Militærkomiteen er NATOs øverste militære organ, underlagt den politiske styringen i NAC. Hovedoppgaven til komiteen er å komme med militærstrategiske og politiske råd. Militærkomiteen blir også konsultert i forbindelse med godkjenning av enhver militær aktivitet, og har ansvaret for å utvikle NATOs militærdoktrine, bistå med utviklingen av det overordnede strategiske konseptet, utvikle landstidsvurderinger av kapabiliteter og styrkeforhold i land og områder som utgjør en trussel for NATOs interesser.

 1. Hva er en "out of area" operasjon?

Etter Den kalde krigens slutt hadde NATO en identitetskrise fordi alliansens hovedfiende, Sovjetunionen, var blitt oppløst. Det ble enighet om at organisasjonen skulle beholdes til tross for dette, men at NATO skulle begynne å engasjere seg utenfor medlemslandenes territorier. Dette blir kalt "out of area" operasjoner. Den første "out of area" operasjonen var under Bosnia-krigen på 1990-tallet.

 1. Hvor mange ganger, og under hvilke anledninger, har Artikkel V (5) blitt brukt?

Artikkel V (5) har kun blitt brukt ved én anledning, dette var i etterkant av terrorangrepene mot USA 11. September 2001. To operasjoner ble startet som resultat av dette. Den første var alliert overvåkning av amerikansk luftrom for å forhindre lignende angrep (Operation Eagle Assist). Den andre var å overvåke skipstrafikken i Middelhavet og forhindre transport av terrorister eller våpen (Operation Active Endeavour).

 1. Hvilke tre selvpålagte restriksjoner ble nedfelt i Norges NATO medlemskap da Norge ble medlem i 1949?

Disse tre restriksjonene var at det ikke skulle være baser med fremmede styrker på norske områder i fredstid, at det ikke skulle være atomvåpen på norsk jord, og at ingen NATO-øvelser skulle avholdes i områder øst for 24 grader i Finnmark. Disse selvpålagte restriksjonene ble nedfelt i det norske NATO-medlemskapet for å unngå å provosere Sovjetunionen mer enn nødvendig, og sikre et fremdeles godt forhold med nabolandet.

EU
 1. Hva var Det europeiske kull- og stålfellesskapet?

Det europeiske kull- og stålfelleskap er den første forløperen til EU, og ble etablert i 1951 mellom Frankrike, Vest-Tyskland, Italia, Belgia, Luxemburg og Nederland. Som navnet tilsier, var dette et organ som regulerte produksjonen av kull og stål, to sentrale råvarer i forsvarindustrien, i medlemslandene. Bakgrunnen for fellesskapet var tanken om at gjensidig økonomisk avhengighet ville redusere faren for krig på kontinentet.

 1. Hva er de fire friheter?

De fire friheter er at alle restriksjoner på bevegelse av mennesker, penger, varer og tjenester mellom medlemslandene er fjernet. Dette er kjernen i EUs fellesmarked, og ble etablert med opprettelsen av Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC) i 1957.

 1. Hva er Maastricht-traktaten, og hva var bakgrunnen for den?

Maastricht-traktaten ble underskrevet i 1992, og etablerte Den europeiske union (EU). Denne traktaten ble fremforhandlet i etterkant av Tysklands gjenforening da Frankrike ønsket å "låse" et sterkt Tyskland inn i et dypere europeisk fellesskap. Resultatet ble opprettelsen av en monetær union, og utviklingen av en politisk union med felles utenriks- og sikkerhetspolitikk.

 1. Hva vil det si at EU er en overnasjonal organisasjon?

Mange av beslutningene som tas i EUs organer kan avgjøres ved kvalifisert flertall. Det vil i praksis si at stater gir fra seg en del av sin suverenitet når de blir medlem av EU, ettersom medlemslandene kan bli tvunget til å innføre lover og regler mot sin egen vilje.

 1. Hvilke to institusjoner utgjør EUs lovgivende organ?

EUs lovgivende organ består av Europaparlamentet og Ministerrådet. Europaparlamentet er en direkte folkevalgt forsamling, mens Ministerrådet består av de relevante nasjonale ministrene for temaet som skal diskuteres.

 1. Hva vil det si at EU fører en normativ sikkerhets- og forsvarspolitikk?

Det vil si at EU har en tro på at unionens sikkerhetsinteresser best ivaretas dersom de promoterer en overføring av egne normer, verdier og regler til omliggende land. Dette mener EU vil skape stabile grenseområder og minske sjansen for eksterne trusler.

 1. Hva er EUs naboskapspolitikk?

Naboskapspolitikken tar sikte på å styrke utviklingen, stabiliteten og sikkerheten i EUs nabostater, for å skape en "sirkel av venner" med er tett integrert med EU. Landene som er med i Naboskapspolitikken er hovedsaklig land som ikke er aktuelle for EU-medlemskap av ulike grunner, men som likevel anses viktige for EUs indre sikkerhet.

Medlemmer er: Algeria, Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Egypt, Georgia, Israel, Jordan, Libanon, Libya, Moldova, Marokko, De palestinske territoriene, Syria, Tunisia, og Ukraina.

 1. Hva er EU Battle Groups (innsatsstyrker) og hva er deres hovedoppgaver?

EU Battle Groups er små militærstyrker som kan stille på svært kort varsel. EU har to slike styrker i beredskap, og er dermed i stand til å reagere svært raskt på internasjonale kriser. Til sammen har EU 19 Battle Groups som består av mellom 1500-2000 personer, sammensatt av bidrag fra opptil seks land. Hovedoppgavene til disse innsatsstyrkene er: humanitære oppdrag, fredsbevarende oppdrag og krisehåndtering.

 1. Hva er EØS-avtalen?

Det norske folk har ved to anledninger stemt nei i folkeavstemninger over norsk EU-medlemskap, i 1972 og 1994. Norge har derfor gått inn i EØS-avtalen, som gir Norge deltakelse i EUs indre marked og gir et rammeverk for samarbeid innen blant annet utdanning, forskning og miljø.

 1. Hva menes med uttrykket "EU à la carte"?

Dette uttrykkes brukes om medlemslandenes mulighet til å velge fra en "meny" hvilke politikkområder eller konkrete tiltak de ønsker å være med på. Eksempelvis er Euro-samarbeidet og EUs sivile og militære operasjoner, som begge er valgfrie samarbeidsområder for medlemslandene. De mest sentrale aspektene av EU-samarbeidet, slik som "de fire friheter" er det imidlertid ikke mulig å velge bort.

OSSE
 1. Hva var Konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa (KSSE)?

KSSE var forløperen til OSSE slik vi kjenner organisasjonen i dag. Konferansen var ment å være et multilateralt forum for dialog og forhandlinger mellom de to blokkene under Den kalde krigen.

 1. Hva er Helsingfors-erklæringen?

Helsingfors-erklæringen ble underskrevet i etterkant av KSSE i Helsingfors i 1975, og er den første internasjonale avtalen som koblet spørsmål om fred og sikkerhet sammen med respekt for menneskerettighetene. Avtalen var ikke juridisk bindende, men ble sett på som politisk bindende ettersom den ble vedtatt ved enstemmighet og undertegnet av de øverste politiske lederne i medlemslandene.

 1. Hva er hovedorganet for beslutninger i OSSE?

Hovedorganet for beslutninger i OSSE er Det permanent råd som holder til i Wien, hvor medlemsstatenes OSSE-ambassadører møtes ukentlig. Disse møtes også i Forumet for sikkerhetssamarbeid, som er hovedbeslutningsorganet for avgjørelser knyttet til de militære aspektene ved sikkerhetspolitikken.

 1. Hva er de tre dimensjonene OSSE deler inn sitt økonomiske og sikkerhetspolitiske samarbeid i?

OSSEs samarbeid kan deles inn i tre dimensjoner: politikk og militære spørsmål; økonomi og miljø; og mellommenneskelige spørsmål.

 1. Hva er CFE-avtalen, og hvilken historisk begivenhet markerte den?

CFE-avtalen (Conventional Forces in Europe) ble underskrevet i 1990 og er den mest omfattende nedrustningsavtalen som noensinne er blitt inngått. Her ble det avtalt et maksimumsantall for hver våpentype hver siden kunne inneha, og det ble etablert inngående regler for gjensidig inspeksjon og kontroll. Avtalen markerte slutten på Den kalde krigen i Europa.

 1. Når ble Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) opprettet?

KSSE gikk over fra å være en serie konferanser til å bli OSSE 1. januar 1995.

 1. Hva er en OSSE feltoperasjon?

OSSEs feltoperasjoner etableres på invitasjon fra landet der den vil befinne seg, og vedtas ved enstemmighet av alle OSSEs medlemsland. Operasjonene bistår vertslandet med å oppfylle sine forpliktelser til OSSE, og bygge ut lokale kapasiteter. OSSEs feltoperasjoner er ikke militære, og alle de ansatte ved feltkontorene er derfor ubevæpnete.

 1. Engasjerer OSSE seg utenfor deltakerlandenes områder?

Tradisjonelt har OSSEs arbeid utelukkende foregått på deltakerlandenes områder, men i lys av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen på 2000-tallet har diksjonen i økende grad gått om OSSE også burde engasjere seg utenfor dette området. I 2004 gjennomførte OSSE sitt første vesentlige oppdrag i utlandet, da for å observere presidentvalget i Afghanistan. Russland har vært skeptisk til denne utviklingen.

 1. Hva har vært Norges hovedfokus i OSSE?

Norge har hovedsaklig fokusert på den mellommenneskelige dimensjonen til OSSE, især menneskerettigheter, grunnleggende friheter og likestilling.

 1. På hvilke områder har Norge fått ros og kritikk av OSSE?

Norge har fått ros av OSSE for å være en eksemplarisk stat når det gjelder menneskerettigheter og likestilling, men har fått kritikk for intoleranse mot jøder, staten Israel, og muslimer, og for ikke å ta hatkriminalitet på alvor.

Print Friendly, PDF & Email