Medlemmer

Folk og Forsvar har 62 medlemsorganisasjoner som regelmessig inviteres til konferanser og studieturer i inn- og utland. Folk og Forsvar er et opplysningsinstitutt og samarbeidsorgan  for demokratiske  organisasjoner. Folk og Forsvar står åpen for større landsomfattende faglige, økonomiske, kulturelle og humanitære organisasjoner og landsomfattende ungdomsorganisasjoner.


I henhold til vedtektene avgjøres søknad om medlemskap  av styret, men avslag kan ankes til årsmøtet. Årsmøtet er Folk og Forsvars øverste myndighet, og består av en representant fra hver av de tilsluttede organisasjonene. Årsmøtet gir retningslinjer for Folk og Forsvars virksomhet. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak som forplikter de enkelte medlemsorganisasjonene. Folk og Forsvars styre består av representanter fra medlemsorganisasjonene. Styret velges for to år og består av 9 medlemmer med henholdsvis to fra fagorganisasjonene, to fra arbeidsgiverorganisasjonene og fem fra de øvrige organisasjonene, samt fem varamedlemmer.

Kontigenter
Årsmøtet vedtar med henvisning til vedtektene for Folk og Forsvar, § 8 Kontingent, fire kategorier for kontingentsatser, og kontingentene er fastsatt slik fra og med 2011:

  1. Landsomfattende hovedsammenslutninger betaler kr. 12.500,-
  2. Større, frittstående organisasjoner betaler kr. 5.000,-
  3. Underavdelinger av de landsomfattende hovedsammenslutningene betaler kr 1.000,-
  4. Øvrige organisasjoner betaler kr. 500,-

Styret foretar en skjønnsmessig vurdering av hvilken kategori den enkelte organisasjon hører inn under, og skal ta tilbørlig hensyn til at ingen organisasjon blir utelukket på grunn av svak økonomi.


 

Organisasjoner

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund

Arbeidernes Opplysningsforbund

Befalets Fellesorganisasjon

Det frivillige Skyttervesen

Europeisk Ungdom

Europabevegelsen

Fagforbundet

Forsvarets Høgskoleforening

Forsvarets seniorforbund

Forsvarsstabens Etatforening

Fremskrittpartiets Ungdom

Høyres Kvinnenettverk


Institutt for forsvarsopplysning

Kadettsamfunnet Krigsskolen 

Kadettsamfunnet Luftkrigsskolen

Krigsskolens venner

Kristelig Folkepartis Kvinner

Kristelig Folkepartis Ungdom

Kvinners Frivillige Beredskap

Landsorganisasjonen i Norge

Lederne

Luftmilitært Samfund

Marinens Reserveoffisersforbund

Militært kristent fellesskap

Militærpolitiforeningen

Nettverk for kvinnelig befal

Norges Bygdekvinnelag

Norges Bondelag

Norges Forsvarsforening

Norges Gardistforbund

Norges Idrettsforbund og Olympiske kom.

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Norges Lotteforbund

 

Norges Luftsportforbund

Norges Militære Kameratforeningers forbund

Norges Offisersforbund

Norges Orlogsforbund

Norges Rederiforbund


Norges Sivilforsvarsforbund

Norges Vernepliktiges Landstillittsvalgtes Æresforening

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Tjenestemannslag, Avd. Forsvaret

NTL forening, 112 Sivilt Beredskapstjenestemannslag

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Reserveoffiserers Forbund

Norwegian NIKE Veteran Society

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

Personellforbundet

Politiets Fellesforbund

Politiets Pensjonistforbund

Postkom (Norsk Post- og kommunikasjonsforbund)

Senior Høyres Landsforbund

Senterkvinnene

Senterungdommen

Veteranforbundet SIOPS
 

Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien
 

Sjømilitære Samfund

STAFO-samfunnssikkerhet

The Royal Norwegian Air Forces Association

Unge Høyres Landsforbund

Unge Venstre


YATA Norge

   

 

 

Siste artikler
Vårt magasin er ut i nytt format, med mer innhold....
NY MENINGSMÅLING FRA FOLK OG FORSVAR Folk og Forsvar...
Folk og Forsvar har publisert et nytt temahefte om...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema