Historie

Forsvarskommisjonen av 1946 med Trygve Bratteli som formann, reiste tanken om en «Sentralforening for landets forsvar». Kommisjonen foreslo at foreningen skulle samle de store upolitiske organisasjoner i Norge til et felles opplysningsarbeid om forsvarsspørsmålene i sin videste betydning. Kommisjonen, som hadde i oppdrag å trekke opp rammen for det nye norske forsvar, la i sin innstilling stor vekt på at det kunne skapes et forhold av gjensidig tillitt og respekt mellom Forsvaret og samfunnet forøvrig. 

Innstillingen forelå i oktober 1949, og i slutten av 1950 tok statsminister Einar Gerhardsen, etter henstilling fra forsvarsminister Jens Chr. Hauge og Forsvarskommisjonens formann Trygve Bratteli, initiativet til å få dannet et arbeidsutvalg av lederne for en rekke store organisasjoner for å drøfte saken og forberede dannelsen av en slik organisasjon som foreslått av Forsvarskommisjonen. 

Den 26. februar 1951 innbød dette utvalget til konstituerende møte hvor det ble fattet enstemmig vedtak om å stifte organisasjonen Folk og Forsvar 
Et enstemmig Storting hadde på forhånd sluttet seg til tanken om å etablere en organisasjon som foreslått av Forsvarskommisjonen, og allerede fra starten fikk Folk og Forsvar en bred oppslutning fra de store organisasjonene.

 

Aftenpostens artikler fra Folk og Forsvars stiftelse er tilgjengelig i pdf-format.

Lørdag 24. februar 1951.

Tirsdag 27. februar 1951.

 

Siste artikler
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Ny meningsmåling fra Folk og Forsvar  
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema