Meningsmålinger 2012

Meningsmålinger om Forsvaret, NATO og EU

Folk og Forsvar har gjennom mange år bestilt to årlige meningsmålinger om det norske folks forhold til Forsvaret og NATO. Resultatet av målingene benyttes av forskere, foredragsholdere og media. Da målingene har foregått over mange år, med de samme spørsmålene, gir de en verdifull bakgrunn for å bedømme utviklingen i holdningene i det norske samfunnet.


Under følger resultatene fra Folk og Forsvars årlige meningsmåling om Forsvaret.

 

Fortsatt mener 80% av de spurte at Norge bør ha et militært forsvar, men det er en liten nedgang fra tidligere. Menn (84%) er mer positive enn kvinner (77%), og de eldste (over 55 år) er mer positive enn de yngste (under 35 år), med hhv 83% mot 77%.

Hele 77% ønsker å beholde verneplikten, og her er kvinner (80%) mer positive enn menn (75%). Det er flertall i alle partier for dette. Lavest oppslutning finner man hos Venstre-velgerne, men også her er 58% for verneplikt.

Det er også verdt å merke seg at 2/3 av de spurte, altså 66%, ønsker at verneplikten skal være lik for begge kjønn. Menn (71%) er noe sterkere tilhengere av dette enn kvinner (61%).

Når det gjelder Forsvarets størrelse, mener 56% at det er passe stort, 30% at det er for lite, og 6% at det er for stort. 64% har inntrykk av at kvaliteten på det norske Forsvaret er ganske eller svært god, og kun 5% at den er ganske eller svært dårlig.

Fortsatt er det slik at majoriteten av de spurte henter sin forsvarsinformasjon fra tv (51%), men også aviser (17%) og internett (17%) er viktige kilder.

 

Meningsmåling om Forsvaret våren 2012

 

Opinion har i desember 2012 utført en meningsmåling for Folk og Forsvar om nordmenns holdning til NATO og annet internasjonalt forsvarssamarbeid.

 

På spørsmålet ”Mener du at Norges medlemskap i forsvarsalliansen NATO bidrar til å trygge landet mot en fremmed makt, eller mener du at vårt medlemskap i NATO øker faren for angrep, eller mener du at NATO medlemskap ikke spiller noen rolle i så måte?” svarte 65% at medlemskapet trygger landet. Dette er en nedgang på 12 prosentpoeng fra i fjor. Det er i hovedsak kvinnene som utgjør endringen. Blant menn mener 70% at medlemskapet trygger landet, mens kun 60% av kvinnene mener det samme. I fjor var tallene henholdsvis 78% og 77%.

Det interessante er imidlertid at andelen kvinner som mener at medlemskapet medfører en fare for angrep også har gått ned, fra 7% til 5%. Den store endringen ligger i at hele 19% av kvinnene mener at medlemskapet ikke spiller noen rolle (mot 7% i fjor), mens hele 16% svarer «vet ikke» (9% i fjor).

De eldste er også betydelig mer positive til at NATO-medlemskapet trygger landet, enn de yngste. I aldersgruppen over 55 år svarer hele 71% bekreftende, mens kun 53% av de under 34 gjør det samme. Hele 24% i den yngste aldersgruppen svarer at det ikke spiller noen rolle.

Når det gjelder å delta i det sikkerhetspolitiske samarbeidet i EU-regi mener drøyt halvparten at det er riktig av Norge å delta, 52 % mot 58% i fjor. Også her er kvinner og ungdom de mest skeptiske.

Oppslutningen om å delta med styrker i NATO-operasjoner i regi av FN er imidlertid stabilt høy. Tre av fire (76% ) er helt eller delvis enige i at Norge bør bidra med styrker, noe som er det samme nivået som i fjor. Menn er noe mer positive (81%) til dette enn kvinner (70%

Meningsmålinger om NATO og EU høsten 2012

 

Siste artikler
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Ny meningsmåling fra Folk og Forsvar  
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema