Meningsmålinger 2016

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om holdning til Forsvaret og internasjonalt samarbeid.

Folk og Forsvar har gjennom mange år bestilt to årlige meningsmålinger om det norske folks forhold til Forsvaret og til deltakelse i internasjonalt samarbeid i regi av NATO, FN og EU. Resultatet av målingene benyttes av forskere, foredragsholdere og media. Da målingene har foregått over mange år, med mange av de samme spørsmålene, gir de en verdifull bakgrunn for å bedømme utviklingen i holdningene hos det norske samfunnet.

I år er de to årlige meningsmålingene slått sammen til en større måling, som ble avholdt av Opinionen i august. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 1. september var Folk og Forsvars nye meningsmåling førsteinnslag på NRK Kveldsnytt. Se innslag her.

Holdning til forsvaret

Meningsmålingen viser en økende oppslutning blant befolkningen om å ha et militært forsvar i Norge. Hele 87 % av nordmenn er positive, mens kun 3 % er i mot. Vi må tilbake til 2008 for å finne en høyere andel. Menn (89 %) er noe mer positive enn kvinner (84 %). De over 55 år er mest positive, med 93 % oppslutning. Aldersgruppen 25-29 er mest negative, med en oppslutning på 79 %. Dette er likevel en markant økning på 15 % fra aldersgruppens oppslutning i fjor. Det er videre flertall blant alle de politiske partiene for å ha et militært forsvar. De som stemmer på Høyre, FrP og Krf. er mest positive, mens SV- og Rødt -velgere er minst positive, med henholdsvis 68 % og 65 % oppslutning.

I overkant av halvparten (53 %) av de spurte mener vi bør ha et militært forsvar grunnet medlemskapet i NATO. To av tre (68 %) mener vi bør ha et militært for å kunne forsvare oss hvis vi blir angrepet, og 8 av 10 (80 %) mener vi burde forsvare oss militært dersom Norge skulle bli angrepet, selv om resultatet er usikkert. På spørsmålet om man selv er villig til å delta i forsvaret av Norge, med å utføre de oppgaver man er i stand til, svarer totalt sett 73 % ja. Størst oppslutning her finner vi blant de med høyere utdannelse. Politisk sett er andelen som er villig til selv å delta større blant de som stemmer på Sp (90 %), FrP (84 %) og Høyre (83 %).

3 av 4 nordmenn (77 %) ønsker å beholde verneplikten. De over 55 år er mest positive (88 %), mens for de mellom 26 og 29 år har oppslutningen steget med hele 11 % fra i fjor, til en oppslutning på 72 %. Kvinner (79 %) er generelt noe mer positive enn menn (76 %). Det er flertall blant velgere fra alle politiske partier for verneplikt, høyest hos FrP (89 %), og lavest hos SV og Rødt (56 %).

Når det kvaliteten til Forsvaret har 41 % inntrykk av at denne er svært eller ganske god - dette er en liten nedgang mot 46 % i fjor. Inntrykket av Forsvarets kvalitet som svært eller ganske god har falt med 7 % for de to yngste aldersgruppene, og ligger nå på 54 % for de mellom 18 og 25 år, og 37 % for de mellom 18 og 25 år. De som stemmer på KrF (58 %) og AP (51 %) har et best inntrykk av kvaliteten til Forsvaret, mens Rødt- velgere (8 %) har et minst positivt inntrykk. I underkant av halvparten (45 %) av de spurte mener at dagens forsvarsbudsjett er for lite – en høyere andel finner vi blant menn (52 %) og de over 55 år (56 %).

NATO-medlemskap og deltagelse i internasjonale operasjoner

3 av 4 (76 %) mener at medlemskapet i NATO bidrar med å trygge landet – vi må tilbake til 2011 for å finne en tilsvarende andel. Menn er klart mer positive enn kvinner, med henholdsvis 82 % mot 70 %. De yngste aldersgruppene er mindre positive til NATO medlemskap enn eldre aldersgrupper. Samtidig ser vi en økning blant de yngre – 67 % av de mellom 18 og 22 år mener NATO medlemskapet øker landets sikkerhet, noe som er en økning på hele 17 % fra fjoråret. Med unntak av Rødt (22 %) er flertallet av velgerne fra alle partiene enige i at medlemskapet virker positivt på Norges trygghet.

Videre er 7 av 10 (71 %) enige eller delvis enige i at Norge bør bidra med styrker i NATO-operasjoner som er forankret i FN mandat. Andelen som er enig har økt de siste årene, både blant kvinner og menn. Menn (79 %) er mer positive enn kvinner (65 %), mens andelen kvinner (20 %) som svarer ”vet ikke” er tre ganger så høy som for menn (7 %).

Under halvparten av nordmenn (43 %) er helt eller delvis enige i at Norge bør delta i EUs sivile eller militære operasjoner. Også her er menn (51 %) mer positive enn kvinner (35 %). Den yngste aldersgruppen, de mellom 18 og 22 år, og den eldste aldersgruppen, de over 69 år, er i størst grad er enige at Norge bør delta i EU-operasjoner, med henholdsvis 52 % og 57 %.  Politisk sett er en større andel av de som stemmer på KrF (61 %) og Høyre (59 %) positive, mens den laveste oppslutningen finner vi hos de som stemmer på Rødt (17 %) og Sp (25 %).     

Meningsmålingen kan lastes ned i sin helhet her og ved eventuell gjengivelse bes det om å referere til Folk og Forsvar.

Siste artikler
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Ny meningsmåling fra Folk og Forsvar  
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema