Meningsmålinger 2014

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Folk og Forsvar har gjennom mange år bestilt to årlige meningsmålinger om det norske folks forhold til Forsvaret og deltakelse i internasjonalt samarbeid i regi av NATO, FN og EU. Resultatet av målingene benyttes av forskere, foredragsholdere og media. Da målingene har foregått over mange år, med de samme spørsmålene, gir de en verdifull bakgrunn for å bedømme utviklingen i holdningene i det norske samfunnet.


 

 

Opinion har i desember 2014 utført en meningsmåling for Folk og Forsvar om nordmenns holdning til NATO og annet internasjonalt sikkerhetspolitisk samarbeid.

Litt over halvparten, 57%,  er helt eller delvis enige i at Norge bør delta med styrker i NATO-operasjoner med FN-mandat. Dette er en klar nedgang fra i fjor, da nesten 2 av 3  (64%) mente det samme. Menn er også her mer positive (69%) til dette enn kvinner (47%).

På spørsmålet ”Mener du at Norges medlemskap i forsvarsalliansen NATO bidrar til å trygge landet mot en fremmed makt, eller mener du at vårt medlemskap i NATO øker faren for angrep, eller mener du at NATO medlemskap ikke spiller noen rolle i så måte?” svarte 59% at medlemskapet trygger landet. Dette er en nedgang fra 4% i fjor. Kvinner er langt mer skeptiske til NATO-medlemskapets effekt enn menn. Blant menn mener 68% at medlemskapet trygger landet, mens kun 50% av kvinnene mener det samme. Andelen kvinner som mener at medlemskapet medfører en fare for angrep var 13%. Hele 26% av kvinnene svarer «vet ikke» på spørsmålet, mens 10% av mennene sier det samme.

Oppslutningen om NATO er imidlertid lavest blant de aller yngste, med kun 40% av de spurte mellom 18 – 22 år som mener at medlemskapet trygger landet – men her er det like mange – 40% - som svarer «vet ikke». Dette kan tyde på at kunnskapen om NATO er lav blant de yngste. Andelen som mener at medlemskapet øker faren for angrep, har imidlertid sunket til 8%, mor 15% i fjor. Det er blant de eldste, i aldersgruppen over 56 år, som man finner den største oppslutningen om NATO-medlemskapet. Her svarer hele 78% at NATO-medlemskapet trygger landet.

Litt under halvparten av de spurte, 49%, mener at Norge bør delta i det sikkerhetspolitiske samarbeidet i EU-regi.  Også her er kvinner (42%) mindre positive enn menn (56%), og blant aldersgruppen 18-22 år svarer kun 24% at vi bør delta, mens 37% mener vi bør stå utenfor. 

Meningsmålingen kan lastes ned i sin helhet og ved eventuell gjengivelse bes det om å referere til Folk og Forsvar.

Meningsmåling om internasjonalt sikkerhetspolitisk samarbeid høsten 2014

Meningsmålinger om NATO og annet internasjonalt samarbeid

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinion har i mai 2014 utført den årlige meningsmålingen for Folk og Forsvar om Forsvaret.

Meningsmålingen kan lastes ned i sin helhet og ved eventuell gjengivelse bes det om å referere til Folk og Forsvar.

Meningsmåling om Forsvaret våren 2014

Siste artikler
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Ny meningsmåling fra Folk og Forsvar  
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema